Over activeringscentrum Power

Over activeringscentrum Power

Op deze pagina lees je alles over het ontstaan van Power Enschede en de gedachtegang hierachter. Power Enschede is voor wijkbewoners en wordt gedraaid door buurtbewoners. Geïnteresseerd om deel te nemen aan de activiteiten of om zelf activiteiten te ontwikkelen? Vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

De gemeente Enschede wil haar dienstverlening dichter bij de inwoners van Enschede brengen en bevordert het wijkgericht of stadsdeelgewijs werken. Andere doelen van deze werkwijze zijn: afstand tot de burger verkleinen en betrokkenheid te opzichte van het lokale bestuur vergroten. Daarnaast speelt in de laatste jaren vooral de visie mee om de zelfredzaamheid van de burgers en de wijken te vergroten. Vandaar dat de raad heeft besloten om vanaf 2003 geld beschikbaar te stellen voor burgerinitiatieven.

Gelukkig kennen veel burgers de weg naar de gemeente vrij goed. Zij weten waar en hoe zij om hulp en ondersteuning kunnen vragen als zij dit nodig hebben. Toch zijn er ook mensen
voor wie deze weg wat moeilijker is. De gemeente zocht een manier om dit te verbeteren, om ook de mensen in de wijken goed te kunnen bereiken.

In augustus 2008 startte daarom de eerste “POWER” in Enschede in Stroinkslanden Zuid.
Power Zuid is een pilot, een activeringscentrum dat werd opgezet via een methode van RadarAdvies (bureau voor sociale vraagstukken en maatschappelijke ondersteuning). Het doel van POWER is, om buurtbewoners zodanig te activeren dat:

  • Buurtbewoners kunnen stijgen op de participatieladder;
  • De leefbaarheid in de wijk wordt vergroot;
  • Er meer samenwerkingsverbanden tussen bestaande activiteiten en organisaties ontstaan.

Methode Empowerment

Methode Empowerment

De methode die gebruikt voor de activering gebruikt wordt, is groepsgewijze Empowerment.
Deze methode is speciaal ontwikkeld met het doel mensen weer grip te laten krijgen op hun omgeving en hun leven. Dit gebeurt doordat mensen:

  • In hun eigen kracht worden gezet;
  • Eigen kwaliteiten ontdekken;
  • Een positief zelfbeeld opbouwen;
  • Zelfvertrouwen verwerven;
  • Leren vanuit een actieve situatie;
  • Weer regie krijgen op hun eigen leven en omgeving.

De basisgedachte is, dat mensen in potentie zelf kennis, ideeën en oplossingen voor vraagstukken in huis hebben. Die kunnen ze zelf leren benoemen, mogelijke oplossingen bedenken, de meest passende kiezen en een plan bedenken om zich hieraan te verbinden. Hiervoor is het van belang om een omgeving te scheppen, waarin het (her)ontdekken van eigen kracht en kwaliteiten in gang worden gezet: het POWER activeringscentrum.

Rollen (functies)

Rollen (functies)

Binnen het POWER-team zijn er de volgende rollen:

Activeerders:

Zij organiseren en coördineren de activiteiten en ondersteunende diensten en begeleiden de andere medewerkers.

Assistent-activeerder:

Ondersteunen de activeerders.

Vrijwilligers:

Ondersteunen in het activeringscentrum; vaak maar een paar uur per week.
Zo kunnen ze hun talenten gebruiken.

Deelnemers:

Mensen uit de wijk die deelnemen aan activiteiten.

Powercoach:

Begeleidt en faciliteert het proces in het activeringscentrum en coacht de medewerkers in hun persoonlijke ontwikkelingsplan.

De activiteiten die in het POWER-centrum worden georganiseerd, zijn afhankelijk van de behoeften van de wijkbewoners, het al bestaande aanbod in de wijk en de talenten van de medewerkers van het POWER-centrum.

Start POWER-centra in Enschede

Start POWER-centra in Enschede

Augustus 2008:

Een projectgroep van de gemeente selecteert mogelijke medewerkers van het centrum; de “activeerders”, uit de voornamelijk langdurig werkelozen in de wijk.

September 2008:

De activeerderes volgen een interviewtraining.

Oktober / november 2008:

De activeerders gaan de wijk in om wijkbewoners te interviewen over wat ze wensen voor zichzelf en de wijk. De coach bespreekt met de activeerder wat en hoe ze willen leren in het centrum.

November / december 2008:

De activeerder zetten het activeringscentrum op, onder begeleiding van de coach.
Ze leggen contacten met andere organisaties in de wijk.

Januari / maart 2009:

Het activeringscentrum wordt geopend; de activeerders benaderen andere mensen om mee te doen en organiseren activiteiten.

In 2009 wordt ook besloten om in andere wijken POWER-centra te openen.

Op dit moment zijn er 5 Powercentra in Enschede; in Noord, Zuid, Oost-centrum en 2 in West (Boswinkel en Twekkelerveld). 

Power Royael | Noordhollandstraat 4 | 7543 WB Enschede | E-mail: royael@centrumpower.nl | Tel.: 053-4764743

Power Royael, Power Enschede en de Power centra zijn een initiatief van de Gemeente Enschede

Copyright © 2019 – Alle rechten voorbehouden – Power Enschede – Design: prescriptio marketing | reclame | media

Ga naar de inhoud